15th mayo 2017

Bases dels premis del concurs fotogràfic

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS PREMIS DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DINS LA VI FIRA DE LA ROSA DE ROSES: #FIRAROSA 2017

1. Objecte del concurs

Elecció d’una fotografia publicada a la xarxa social Instagram representativa de la “Fira de la Rosa”, que contribueixi a difondre els atractius de la Fira de la Rosa 2017 de Roses a través d’imatges detallistes o més genèriques.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.

3. Requisits de participació:

Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:

  1. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram/firarosa.

  1. Compartir imatges de fotografies de la Fira de la Rosa 2017. Les fotografies poden ser d’imatges detallistes o més genèriques de la Fira de la Rosa.

  1. Els participants han de tenir un perfil d’instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui veure les imatges.

  1. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de ser original.

  1. Els usuaris poden participar amb totes les imatges que vulguin, sempre relacionades amb la Fira de la rosa.

  1. Perquè una fotografia entri en el concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb el hashtag #firarosa2017.

  1. La participació en el concurs implica l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms.

  2. La fotografia s’ha de penjar entre el 27 de maig i el 31 de maig de 2017.

4. Destinataris

Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia a través de les xarxes socials.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

5. Quantia dels premis

La quantitat màxima destinada a aquest concurs és de 100,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40 3383 4810000.

El premi són 100,00 € en metàl·lic.

El premi pot quedar desert.

6. Criteris de valoració

A l’hora de valorar la fotografia es tindran en compte els següents aspectes:

– l’adequació a la temàtica representativa: 3 punts

– l’originalitat: 3 punts

– la qualitat tècnica: 3 punts

7. Òrgan instructor

La instrucció del procediment correspondrà, en tota cas, a l’àrea de Promoció Econòmica

8. Procediment d’acceptació del premi

L’Ajuntament comunicarà al participant guanyador el resultat del veredicte. Aquest confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de 6 dies naturals facilitant el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora.

En cas que el guanyador no accepti el premi en el termini assenyalat, o no compleixi totes i cadascuna de les normes d’aquest premi, es proposarà el premi al participant escollit en segon lloc i així successivament.

Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres xarxes socials de l’Ajuntament de Roses i al seu web.

  1. Resolució de les sol·licituds

La resolució de l’atorgament d’aquest premi correspon a l’alcaldessa presidenta.

  1. Entrega de premis

El premi serà entregat mitjançant xec bancari nominatiu a favor del guanyador.

Per donar compliment a la normativa legal, el perceptor d’aquest premi serà declarat dins el model anual 347 de l’Agència Tributària i també a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS)

11. Jurat

La fotografia guanyadora serà escollida per un jurat format per l’alcaldessa, el regidor de Promoció Econòmica, un membre del departament de Comunicació de l’Ajuntament de Roses i un membre del departament de Cultura de l’Ajuntament de Roses.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

12. Limitació de responsabilitats

L’Ajuntament de Roses no és responsable de les interrupcions o errors a internet, a la xarxa social de l’Ajuntament de Roses, a la xarxa per cable, a les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliurament o dades personals.

L’Ajuntament de Roses exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

13. Drets

Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i d’Instagram, qui s’atorga una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop accepti el premi, el guanyador cedirà a l’Ajuntament de Roses els dret a utilitzar la imatge (no per usos comercials) i publicar-la en el seus Canals informatius digitals i analògics. En qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia.